ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1 /2023 του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1548/18.10.2023 (ΑΔΑ: 9Ξ5Τ46ΝΛΕΨ-ΠΤΓ) ΣΟΧ1/2023 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μήνες.